دروس خارج

صوت کامل درس خارج مبحث نکاح
استاد حضرت حجت الاسلام والمسلمین حاج احمد فوادیان مورخ یک شنبه ۱بهمن۹۶

##

##

درس خارج فقه مبحث نکاح مورخ ۲ بهمن ۹۶ استاد حضرت حجت الاسلام والمسلمین فوادیان برگزار نگردیید.

صوت کامل درس خارج مبحث نکاح + دانلود
##

استاد حضرت حجت الاسلام والمسلمین فوادیان مورخ سه شنبه ۳بهمن۹۶

###

###

این جلسه برگزار نگردیید.

صوت کامل درس خارج مبحث نکاح + دانلود
##

استاد حضرت حجت الاسلام والمسلمین فوادیان مورخ  شنبه ۷بهمن۹۶

***

***

***

***

***

***

***

 

***

***

***

***

***

***

***

***

***

صوت کامل درس خارج مبحث نکاح + دانلود
##

استاد حضرت حجت الاسلام والمسلمین فوادیان مورخ  دوشنبه ۲۳بهمن ۹۶

صوت کامل درس خارج مبحث نکاح + دانلود
##

استاد حضرت حجت الاسلام والمسلمین فوادیان مورخ  سه شنبه ۲۴ بهمن ۹۶

صوت کامل درس خارج مبحث نکاح + دانلود
##

استاد حضرت حجت الاسلام والمسلمین فوادیان مورخ  چهار شنبه ۲۵ بهمن ۹۶

صوت کامل درس خارج مبحث نکاح + دانلود
استاد حضرت حجت الاسلام والمسلمین فوادیان مورخ  شنبه ۲۸ بهمن ۹۶

صوت کامل درس خارج مبحث نکاح + دانلود
استاد حضرت حجت الاسلام والمسلمین فوادیان مورخ  یک شنبه ۲۹ بهمن ۹۶

صوت کامل درس خارج مبحث نکاح + دانلود
##

استاد حضرت حجت الاسلام والمسلمین فوادیان مورخ  دو شنبه ۳۰ بهمن ۹۶

**************

صوت کامل درس خارج مبحث نکاح + دانلود
##

استاد حضرت حجت الاسلام والمسلمین فوادیان مورخ   شنبه ۵ اسفند ۹۶

صوت کامل درس خارج مبحث نکاح + دانلود
استاد حضرت حجت الاسلام والمسلمین فوادیان مورخ  یک  شنبه ۶ اسفند ۹۶

صوت کامل درس خارج مبحث نکاح + دانلود
استاد حضرت حجت الاسلام والمسلمین فوادیان مورخ  دو  شنبه ۷ اسفند ۹۶

صوت کامل درس خارج مبحث نکاح + دانلود
استاد حضرت حجت الاسلام والمسلمین فوادیان مورخ  سه شنبه ۸ اسفند ۹۶

صوت کامل درس خارج مبحث نکاح + دانلود

استاد حضرت حجت الاسلام والمسلمین فوادیان مورخ  چهار شنبه ۹اسفند ۹۶

صوت کامل درس خارج مبحث نکاح + دانلود

استاد حضرت حجت الاسلام والمسلمین فوادیان مورخ  شنبه ۱۲ اسفند۹۶

صوت کامل درس خارج مبحث نکاح + دانلود

استاد حضرت حجت الاسلام والمسلمین فوادیان مورخ  یک  شنبه ۱۳ اسفند۹۶

صوت کامل درس خارج مبحث نکاح + دانلود

استاد حضرت حجت الاسلام والمسلمین فوادیان مورخ  دو شنبه ۱۴اسفند۹۶

صوت کامل درس خارج مبحث نکاح + دانلود

استاد حضرت حجت الاسلام والمسلمین فوادیان مورخ  سه شنبه ۱۵ اسفند ۹۶

صوت کامل درس خارج مبحث نکاح + دانلود

استاد حضرت حجت الاسلام والمسلمین فوادیان مورخ  چهار شنبه ۱۶ اسفند ۹۶

صوت کامل درس خارج مبحث نکاح + دانلود

استاد حضرت حجت الاسلام والمسلمین فوادیان مورخ  شنبه ۱۹ اسفند ۹۶

صوت کامل درس خارج مبحث نکاح + دانلود

استاد حضرت حجت الاسلام والمسلمین فوادیان مورخ  یک شنبه ۲۰ اسفند ۹۶

صوت کامل درس خارج مبحث نکاح + دانلود

استاد حضرت حجت الاسلام والمسلمین فوادیان مورخ دو شنبه ۲۱ اسفند ۹۶

صوت کامل درس خارج مبحث نکاح + دانلود

استاد حضرت حجت الاسلام والمسلمین فوادیان مورخ سه شنبه ۲۲ اسفند ۹۶

صوت کامل درس خارج مبحث نکاح + دانلود

استاد حضرت حجت الاسلام والمسلمین فوادیان مورخ چهار شنبه ۲۳ اسفند ۹۶

صوت کامل درس خارج مبحث نکاح + دانلود

استاد حضرت حجت الاسلام والمسلمین فوادیان مورخ شنبه ۲۶ اسفند ۹۶

صوت کامل درس خارج مبحث نکاح + دانلود

استاد حضرت حجت الاسلام والمسلمین فوادیان مورخ یک  شنبه ۲۷ اسفند ۹۶

صوت کامل درس خارج مبحث نکاح + دانلود

استاد حضرت حجت الاسلام والمسلمین فوادیان مورخ سه  شنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۷

این جلسه برگزار نگردیید

صوت کامل درس خارج مبحث نکاح + دانلود

استاد حضرت حجت الاسلام والمسلمین فوادیان مورخ چهار شنبه ۱۵فروردین ۱۳۹۷

صوت کامل درس خارج مبحث نکاح + دانلود

استاد حضرت حجت الاسلام والمسلمین فوادیان مورخ  شنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۷

صوت کامل درس خارج مبحث نکاح + دانلود

استاد حضرت حجت الاسلام والمسلمین فوادیان مورخ  یک شنبه ۱۹  فروردین ۱۳۹۷

صوت کامل درس خارج مبحث نکاح + دانلود

استاد حضرت حجت الاسلام والمسلمین فوادیان مورخ سه شنبه ۲۱فروردین ۱۳۹۷

صوت کامل درس خارج مبحث نکاح + دانلود

استاد حضرت حجت الاسلام والمسلمین فوادیان مورخ  چهار شنبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۷

کلاس درسحضرت حجت الاسلام والمسلمین فوادیان مورخ یک  شنبه ۲۶ فروردین  برگزار نردیید

..

صوت کامل درس خارج مبحث نکاح + دانلود

استاد حضرت حجت الاسلام والمسلمین فوادیان مورخ  دو شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۷

کلاس درس استاد حضرت حجت الاسلام والمسلمین فوادیان مورخ چهار شنبه ۲۹ فروردین۱۳۹۷  برگزار  نگردید.

..

صوت کامل درس خارج مبحث نکاح + دانلود

استاد حضرت حجت الاسلام والمسلمین فوادیان مورخ شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

صوت کامل درس خارج مبحث نکاح + دانلود

استاد حضرت حجت الاسلام والمسلمین فوادیان مورخ  یک شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷

صوت کامل درس خارج مبحث نکاح + دانلود

استاد حضرت حجت الاسلام والمسلمین فوادیان مورخ  دو شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

صوت کامل درس خارج مبحث نکاح + دانلود

استاد حضرت حجت الاسلام والمسلمین فوادیان مورخ سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷

صوت کامل درس خارج مبحث نکاح + دانلود

استاد حضرت حجت الاسلام والمسلمین فوادیان مورخ سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷

صوت کامل درس خارج مبحث نکاح + دانلود

استاد حضرت حجت الاسلام والمسلمین فوادیان مورخ یک شنبه ۹اردیبهشت ۱۳۹۷

صوت کامل درس خارج مبحث قاعده فقیه + دانلود

استاد حضرت حجت الاسلام والمسلمین فوادیان مورخ یک شنبه ۲ مهر ۱۳۹۷

صوت کامل درس خارج مبحث قاعده فقیه + دانلود

استاد حضرت حجت الاسلام والمسلمین فوادیان مورخ سه شنبه ۳مهر ۱۳۹۷

صوت کامل درس خارج مبحث قاعده فقیه + دانلود

استاد حضرت حجت الاسلام والمسلمین فوادیان مورخ چهار  شنبه ۴ مهر ۱۳۹۷

صوت کامل درس خارج مبحث قاعده فقیه + دانلود

استاد حضرت حجت الاسلام والمسلمین فوادیان مورخ شنبه ۷ مهر ۱۳۹۷

صوت کامل درس خارج مبحث قاعده فقیه + دانلود

استاد حضرت حجت الاسلام والمسلمین فوادیان مورخ یک شنبه ۸ مهر

۱۳۹۷

قسمت دوم

صوت کامل درس خارج مبحث قاعده فقیه + دانلود

استاد حضرت حجت الاسلام والمسلمین فوادیان مورخ یک شنبه ۸ مهر

۱۳۹۷

قسمت اول

صوت کامل درس خارج مبحث قاعده فقیه + دانلود

استاد حضرت حجت الاسلام والمسلمین فوادیان مورخ دو شنبه ۹ مهر

۱۳۹۷

صوت کامل درس خارج مبحث قاعده فقیه + دانلود

استاد حضرت حجت الاسلام والمسلمین فوادیان مورخ دو شنبه ۹ مهر

۱۳۹۷

صوت کامل درس خارج مبحث قاعده فقیه + دانلود

استاد حضرت حجت الاسلام والمسلمین فوادیان مورخ سه شنبه ۱۰ مهر

۱۳۹۷

صوت کامل درس خارج مبحث قاعده فقیه + دانلود

استاد حضرت حجت الاسلام والمسلمین فوادیان مورخ چهار  شنبه ۱۱ مهر

۱۳۹۷

صوت کامل درس خارج مبحث قاعده فقیه + دانلود

استاد حضرت حجت الاسلام والمسلمین فوادیان مورخ  شنبه ۱۴ مهر

۱۳۹۷

صوت کامل درس خارج مبحث قاعده فقیه + دانلود

استاد حضرت حجت الاسلام والمسلمین فوادیان مورخ  یک شنبه ۱۵ مهر

۱۳۹۷

صوت کامل درس خارج مبحث قاعده فقیه + دانلود

استاد حضرت حجت الاسلام والمسلمین فوادیان مورخ  دو شنبه ۱۶مهر

۱۳۹۷

صوت کامل درس خارج مبحث قاعده فقیه + دانلود

استاد حضرت حجت الاسلام والمسلمین فوادیان مورخ  سه شنبه ۱۷ مهر

۱۳۹۷

صوت کامل درس خارج مبحث قاعده فقیه + دانلود

استاد حضرت حجت الاسلام والمسلمین فوادیان مورخ  چهار شنبه ۱۸ مهر

۱۳۹۷

صوت کامل درس خارج مبحث قاعده فقیه + دانلود

استاد حضرت حجت الاسلام والمسلمین فوادیان مورخ   شنبه ۲۱مهر

۱۳۹۷

صوت کامل درس خارج مبحث قاعده فقیه + دانلود

استاد حضرت حجت الاسلام والمسلمین فوادیان مورخ   یک شنبه ۲۲ مهر

۱۳۹۷

صوت کامل درس خارج مبحث قاعده فقیه + دانلود

استاد حضرت حجت الاسلام والمسلمین فوادیان مورخ   دو شنبه ۲۳ مهر

۱۳۹۷

صوت کامل درس خارج مبحث قاعده فقیه + دانلود

استاد حضرت حجت الاسلام والمسلمین فوادیان مورخ   سه شنبه ۲۴ مهر

۱۳۹۷

صوت کامل درس خارج مبحث قاعده فقیه + دانلود

استاد حضرت حجت الاسلام والمسلمین فوادیان مورخ   چهارشنبه ۲۵ مهر

۱۳۹۷

صوت کامل درس خارج مبحث قاعده فقیه + دانلود

استاد حضرت حجت الاسلام والمسلمین فوادیان مورخ   شنبه ۲۸مهر

۱۳۹۷

صوت کامل درس خارج مبحث قاعده فقیه + دانلود

استاد حضرت حجت الاسلام والمسلمین فوادیان مورخ   یک شنبه ۲۹ مهر

۱۳۹۷

صوت کامل درس خارج مبحث قاعده فقیه + دانلود

استاد حضرت حجت الاسلام والمسلمین فوادیان مورخ سه شنبه ۳۰۱ ابان ۹۷

صوت کامل درس خارج مبحث قاعده فقیه + دانلود

استاد حضرت حجت الاسلام والمسلمین فوادیان مورخ دو شنبه ۳۰مهر۱۳۹۷

صوت کامل درس خارج مبحث قاعده فقیه + دانلود

استاد حضرت حجت الاسلام والمسلمین فوادیان مورخ دو شنبه ۲۱ آبان ۹۷

صوت کامل درس خارج مبحث قاعده فقیه + دانلود

استاد حضرت حجت الاسلام والمسلمین فوادیان مورخ سه  شنبه ۲۲ آبان ۹۷

صوت کامل درس خارج مبحث قاعده فقیه + دانلود

استاد حضرت حجت الاسلام والمسلمین فوادیان مورخ چهار  شنبه ۲۳ آبان ۹۷

صوت کامل درس خارج مبحث قاعده فقیه + دانلود

استاد حضرت حجت الاسلام والمسلمین فوادیان مورخ  شنبه ۲۶ آبان ۹۷

صوت کامل درس خارج مبحث قاعده فقیه + دانلود

استاد حضرت حجت الاسلام والمسلمین فوادیان مورخ  یک شنبه ۲۷ آبان ۹۷

صوت کامل درس خارج مبحث قاعده فقیه + دانلود

استاد حضرت حجت الاسلام والمسلمین فوادیان مورخ  دو شنبه ۲۸آبان ۹۷

صوت کامل درس خارج مبحث قاعده فقیه + دانلود

استاد حضرت حجت الاسلام والمسلمین فوادیان مورخ  سه شنبه ۲۹ آبان ۹۷

صوت کامل درس خارج مبحث قاعده فقیه + دانلود

استاد حضرت حجت الاسلام والمسلمین فوادیان مورخ چهار  شنبه ۳۰ آبان ۹۷

صوت کامل درس خارج مبحث قاعده فقیه + دانلود

استاد حضرت حجت الاسلام والمسلمین فوادیان مورخ سه  شنبه ۶ آذر ۹۷

صوت کامل درس خارج مبحث قاعده فقیه + دانلود

استاد حضرت حجت الاسلام والمسلمین فوادیان مورخ چهار شنبه ۷ آذر ۹۷

صوت کامل درس خارج مبحث قاعده فقیه + دانلود

استاد حضرت حجت الاسلام والمسلمین فوادیان مورخ شنبه ۱۰آذر ۹۷

صوت کامل درس خارج مبحث قاعده فقیه + دانلود

استاد حضرت حجت الاسلام والمسلمین فوادیان مورخ یک شنبه ۱۱ آذر ۹۷

صوت کامل درس خارج مبحث قاعده فقیه + دانلود

استاد حضرت حجت الاسلام والمسلمین فوادیان مورخ دوشنبه ۱۲ آذر ۹۷

صوت کامل درس خارج مبحث اصول  + دانلود

استاد حضرت حجت الاسلام والمسلمین فوادیان جلسه  ۱

صوت کامل درس خارج مبحث اصول  + دانلود

استاد حضرت حجت الاسلام والمسلمین فوادیان جلسه  ۲

صوت کامل درس خارج مبحث اصول  + دانلود

استاد حضرت حجت الاسلام والمسلمین فوادیان جلسه  ۳

درس خارج فقه حضرت آیه الله سیدمحمود ترابی

صوت کامل درس خارج مبحث صلاه

استاد حضرت آیت الله حاج سید محمود ترابی مورخ یک شنبه ۱بهمن ۹۶

صوت کامل درس خارج مبحث صلاه”  + دانلود
استاد حضرت آیت الله حاج سید محمود ترابی مورخ سه شنبه ۳بهمن۹۶

۹۶

صوت کامل درس خارج مبحث صلاه”  + دانلود

استاد حضرت آیت الله حاج سید محمود ترابی مورخ چهار شنبه ۴ بهمن ۹۶

صوت کامل درس خارج مبحث صلاه”  + دانلود

 

استاد حضرت آیت الله حاج سید محمود ترابی مورخ شنبه ۷بهمن ۹۶

صوت کامل درس خارج مبحث صلاه”  + دانلود

 

استاد حضرت آیت الله حاج سید محمود ترابی مورخ یک شنبه ۸بهمن ۹۶

صوت کامل درس خارج مبحث صلاه”  + دانلود

استاد حضرت آیت الله حاج سید محمود ترابی مورخ دو شنبه ۹ بهمن ۹۶

صوت کامل درس خارج مبحث صلاه”  + دانلود

استاد حضرت آیت الله حاج سید محمود ترابی مورخ سه شنبه ۱۰بهمن ۹۶

صوت کامل درس خارج مبحث صلاه”  + دانلود

استاد حضرت آیت الله حاج سید محمود ترابی مورخ چهار شنبه ۱۱بهمن ۹۶

صوت کامل درس خارج مبحث صلاه”  + دانلود

استاد حضرت آیت الله حاج سید محمود ترابی مورخ  شنبه ۱۴ بهمن ۹۶

صوت کامل درس خارج مبحث صلاه”  + دانلود

استاد حضرت آیت الله حاج سید محمود ترابی مورخ  یک شنبه ۱۵بهمن ۹۶

صوت کامل درس خارج مبحث صلاه”  + دانلود

استاد حضرت آیت الله حاج سید محمود ترابی مورخ  دو شنبه ۱۶ بهمن۹۶

صوت کامل درس خارج مبحث صلاه”  + دانلود

استاد حضرت آیت الله حاج سید محمود ترابی مورخ سه شنبه ۱۷بهمن۹۶

صوت کامل درس خارج مبحث صلاه”  + دانلود

استاد حضرت آیت الله حاج سید محمود ترابی مورخ دو شنبه ۲۳ بهمن ۹۶

صوت کامل درس خارج مبحث صلاه”  + دانلود

استاد حضرت آیت الله حاج سید محمود ترابی مورخ سه شنبه ۲۴بهمن ۹۶

صوت کامل درس خارج مبحث صلاه”  + دانلود

استاد حضرت آیت الله حاج سید محمود ترابی مورخ چهار شنبه ۲۵ بهمن۹۶

صوت کامل درس خارج مبحث صلاه”  + دانلود

استاد حضرت آیت الله حاج سید محمود ترابی مورخ شنبه ۲۸ بهمن۹۶

صوت کامل درس خارج مبحث صلاه”  + دانلود

استاد حضرت آیت الله حاج سید محمود ترابی مورخ  یک شنبه ۲۹ بهمن۹۶

صوت کامل درس خارج مبحث صلاه”  + دانلود

استاد حضرت آیت الله حاج سید محمود ترابی مورخ  دو شنبه ۳۰ بهمن۹۶

صوت کامل درس خارج مبحث صلاه”  + دانلود

استاد حضرت آیت الله حاج سید محمود ترابی مورخ  چهار شنبه ۲ اسفند ۹۶

صوت کامل درس خارج مبحث صلاه”  + دانلود

استاد حضرت آیت الله حاج سید محمود ترابی مورخ شنبه ۵ اسفند ۹۶

صوت کامل درس خارج مبحث صلاه”  + دانلود

استاد حضرت آیت الله حاج سید محمود ترابی مورخ یک شنبه ۶ اسفند ۹۶

صوت کامل درس خارج مبحث صلاه”  + دانلود

استاد حضرت آیت الله حاج سید محمود ترابی مورخ دو شنبه ۷ اسفند ۹۶

صوت کامل درس خارج مبحث صلاه”  + دانلود

استاد حضرت آیت الله حاج سید محمود ترابی مورخ سه شنبه ۸ اسفند ۹۶

صوت کامل درس خارج مبحث صلاه”  + دانلود

استاد حضرت آیت الله حاج سید محمود ترابی مورخ چهار شنبه ۹ اسفند ۹۶

صوت کامل درس خارج مبحث صلاه”  + دانلود

استاد حضرت آیت الله حاج سید محمود ترابی مورخ شنبه ۱۲ اسفند ۹۶

صوت کامل درس خارج مبحث صلاه”  + دانلود

استاد حضرت آیت الله حاج سید محمود ترابی مورخ یک شنبه ۱۳ اسفند ۹۶

صوت کامل درس خارج مبحث صلاه”  + دانلود

استاد حضرت آیت الله حاج سید محمود ترابی مورخ دو,شنبه ۱۴اسفند ۹۶

صوت کامل درس خارج مبحث صلاه”  + دانلود

استاد حضرت آیت الله حاج سید محمود ترابی مورخ سه,شنبه ۱۵ اسفند ۹۶

صوت کامل درس خارج مبحث صلاه”  + دانلود

استاد حضرت آیت الله حاج سید محمود ترابی مورخ چهار شنبه ۱۶ اسفند ۹۶

صوت کامل درس خارج مبحث صلاه”  + دانلود

استاد حضرت آیت الله حاج سید محمود ترابی مورخ شنبه ۱۹اسفند ۹۶

صوت کامل درس خارج مبحث صلاه”  + دانلود

استاد حضرت آیت الله حاج سید محمود ترابی مورخ  یک شنبه ۲۰ اسفند ۹۶

صوت کامل درس خارج مبحث صلاه”  + دانلود

استاد حضرت آیت الله حاج سید محمود ترابی مورخ  دو شنبه ۲۱ اسفند ۹۶

صوت کامل درس خارج مبحث صلاه”  + دانلود

استاد حضرت آیت الله حاج سید محمود ترابی مورخ  سه شنبه ۲۲ اسفند ۹۶

صوت کامل درس خارج مبحث صلاه”  + دانلود

استاد حضرت آیت الله حاج سید محمود ترابی مورخ  چهار شنبه ۲۳ اسفند ۹۶

صوت کامل درس خارج مبحث صلاه”  + دانلود

استاد حضرت آیت الله حاج سید محمود ترابی مورخ  شنبه ۲۶ اسفند ۹۶

صوت کامل درس خارج مبحث صلاه”  + دانلود

استاد حضرت آیت الله حاج سید محمود ترابی مورخ  یک  شنبه ۲۷ اسفند ۹۶

صوت کامل درس خارج مبحث صلاه”  + دانلود

استاد حضرت آیت الله حاج سید محمود ترابی مورخ  سه شنبه ۱۴ فروردین۹۷

صوت کامل درس خارج مبحث صلاه”  + دانلود

استاد حضرت آیت الله حاج سید محمود ترابی مورخ  چهار شنبه ۱۵ فروردین۹۷

صوت کامل درس خارج مبحث صلاه”  + دانلود

استاد حضرت آیت الله حاج سید محمود ترابی مورخ  شنبه ۱۸فروردین۹۷

صوت کامل درس خارج مبحث صلاه”  + دانلود

استاد حضرت آیت الله حاج سید محمود ترابی مورخ  یک  شنبه ۱۹ فروردین۹۷

..

صوت کامل درس خارج مبحث صلاه”  + دانلود

استاد حضرت آیت الله حاج سید محمود ترابی مورخ  چهار  شنبه ۲۲ فروردین۹۷

صوت کامل درس خارج مبحث صلاه”  + دانلود

استاد حضرت آیت الله حاج سید محمود ترابی مورخ  یک شنبه ۲۶ فروردین۹۷

صوت کامل درس خارج مبحث صلاه”  + دانلود

استاد حضرت آیت الله حاج سید محمود ترابی مورخ دو  شنبه ۲۷ فروردین۹۷

صوت کامل درس خارج مبحث صلاه”  + دانلود

استاد حضرت آیت الله حاج سید محمود ترابی مورخ سه  شنبه ۲۸ فروردین۹۷

صوت کامل درس خارج مبحث صلاه”  + دانلود

استاد حضرت آیت الله حاج سید محمود ترابی مورخ چهار  شنبه ۲۹ فروردین۹۷

صوت کامل درس خارج مبحث صلاه”  + دانلود

استاد حضرت آیت الله حاج سید محمود ترابی مورخ   شنبه ۱  اردیبهشت ۱۳۹۷

صوت کامل درس خارج مبحث صلاه”  + دانلود

استاد حضرت آیت الله حاج سید محمود ترابی مورخ یک شنبه ۲اردیبهشت۱۳۹۷۹۷

صوت کامل درس خارج مبحث صلاه”  + دانلود

استاد حضرت آیت الله حاج سید محمود ترابی مورخ دو  شنبه ۳اردیبهشت۱۳۹۷۹۷

صوت کامل درس خارج مبحث صلاه”  + دانلود

استاد حضرت آیت الله حاج سید محمود ترابی مورخ سه   شنبه ۴اردیبهشت۱۳۹۷۹۷

صوت کامل درس خارج مبحث صلاه”  + دانلود

استاد حضرت آیت الله حاج سید محمود ترابی مورخ سه   شنبه ۴اردیبهشت۱۳۹۷۹۷

صوت کامل درس خارج مبحث صلاه”  + دانلود

استاد حضرت آیت الله حاج سید محمود ترابی مورخ چهار   شنبه ۵اردیبهشت۱۳۹۷۹۷

صوت کامل درس خارج مبحث صلاه”  + دانلود

استاد حضرت آیت الله حاج سید محمود ترابی مورخ یک شنبه۹اردیبهشت۱۳۹۷۹۷

صوت کامل درس خارج مبحث صلاه”  + دانلود

استاد حضرت آیت الله حاج سید محمود ترابی مورخ دو شنبه۱۰ اردیبهشت۱۳۹۷۹۷

صوت کامل درس خارج مبحث صلاه”  + دانلود

استاد حضرت آیت الله حاج سید محمود ترابی مورخ سه شنبه ۱۱ اردیبهشت۱۳۹۷۹۷

آغاز سال تحصیلی سال تحصیلی ۱۳۹۷ مبحث صلاه – بحث نماز مسافر

صوت کامل درس خارج مبحث صلاه”  + دانلود

استاد حضرت آیت الله حاج سید محمود ترابی مورخ  شنبه ۳۱ شهریور ۹۷

صوت کامل درس خارج مبحث صلاه”  + دانلود

استاد حضرت آیت الله حاج سید محمود ترابی مورخ  یک شنبه ۲ مهر ۹۷

صوت کامل درس خارج مبحث صلاه”  + دانلود

استاد حضرت آیت الله حاج سید محمود ترابی مورخ  سه شنبه ۳ مهر ۹۷

صوت کامل درس خارج مبحث صلاه”  + دانلود

استاد حضرت آیت الله حاج سید محمود ترابی مورخ  چهار شنبه ۴ مهر ۹۷

صوت کامل درس خارج مبحث صلاه”  + دانلود

استاد حضرت آیت الله حاج سید محمود ترابی مورخ   شنبه ۷ مهر ۹۷

صوت کامل درس خارج مبحث صلاه”  + دانلود

استاد حضرت آیت الله حاج سید محمود ترابی مورخ   یک شنبه ۸ مهر ۹۷

صوت کامل درس خارج مبحث صلاه”  + دانلود

استاد حضرت آیت الله حاج سید محمود ترابی مورخ  دوشنبه ۹مهر ۹۷

صوت کامل درس خارج مبحث صلاه”  + دانلود

استاد حضرت آیت الله حاج سید محمود ترابی مورخ سه شنیه  ۱۰مهر ۹۷

صوت کامل درس خارج مبحث صلاه”  + دانلود

استاد حضرت آیت الله حاج سید محمود ترابی مورخ  شنیه  ۱۴مهر ۹۷

صوت کامل درس خارج مبحث صلاه”  + دانلود

استاد حضرت آیت الله حاج سید محمود ترابی مورخ یک  شنیه  ۱۵ مهر ۹۷

صوت کامل درس خارج مبحث صلاه”  + دانلود

استاد حضرت آیت الله حاج سید محمود ترابی مورخ دو   شنیه  ۱۶ مهر ۹۷

صوت کامل درس خارج مبحث صلاه”  + دانلود

استاد حضرت آیت الله حاج سید محمود ترابی مورخ سه  شنیه ۱۷ مهر ۹۷

صوت کامل درس خارج مبحث صلاه”  + دانلود

استاد حضرت آیت الله حاج سید محمود ترابی مورخ چهار  شنیه ۱۸ مهر ۹۷

صوت کامل درس خارج مبحث صلاه”  + دانلود

استاد حضرت آیت الله حاج سید محمود ترابی مورخ  شنیه ۲۱ مهر ۹۷

صوت کامل درس خارج مبحث صلاه”  + دانلود

استاد حضرت آیت الله حاج سید محمود ترابی مورخ  یک  شنیه ۲۲ مهر ۹۷

صوت کامل درس خارج مبحث صلاه”  + دانلود

استاد حضرت آیت الله حاج سید محمود ترابی مورخ دو  شنیه ۲۳ مهر ۹۷

صوت کامل درس خارج مبحث صلاه”  + دانلود

استاد حضرت آیت الله حاج سید محمود ترابی مورخ سه شنیه ۲۴مهر ۹۷

صوت کامل درس خارج مبحث صلاه”  + دانلود

استاد حضرت آیت الله حاج سید محمود ترابی مورخ چهار شنیه ۲۵ مهر ۹۷

صوت کامل درس خارج مبحث صلاه”  + دانلود

استاد حضرت آیت الله حاج سید محمود ترابی مورخ شنیه ۲۸مهر ۹۷

صوت کامل درس خارج مبحث صلاه”  + دانلود

استاد حضرت آیت الله حاج سید محمود ترابی مورخ یک شنیه ۲۹ مهر ۹۷

صوت کامل درس خارج مبحث صلاه”  + دانلود

استاد حضرت آیت الله حاج سید محمود ترابی مورخ دو شنیه ۳۰مهر ۹۷

صوت کامل درس خارج مبحث صلاه”  + دانلود

استاد حضرت آیت الله حاج سید محمود ترابی مورخ سه شنیه ۱ آبان  ۹۷

صوت کامل درس خارج مبحث صلاه”  + دانلود

استاد حضرت آیت الله حاج سید محمود ترابی مورخ شنیه ۱۸ آبان  ۹۷

صوت کامل درس خارج مبحث صلاه”  + دانلود

استاد حضرت آیت الله حاج سید محمود ترابی مورخ یک  شنیه ۲۰ آبان  ۹۷

صوت کامل درس خارج مبحث صلاه”  + دانلود

استاد حضرت آیت الله حاج سید محمود ترابی مورخ دو  شنیه ۲۱ آبان  ۹۷

صوت کامل درس خارج مبحث صلاه”  + دانلود

استاد حضرت آیت الله حاج سید محمود ترابی مورخ سه  شنیه ۲۲ آبان  ۹۷

صوت کامل درس خارج مبحث صلاه”  + دانلود

استاد حضرت آیت الله حاج سید محمود ترابی مورخ چهار  شنیه ۲۳آبان  ۹۷

صوت کامل درس خارج مبحث صلاه”  + دانلود

استاد حضرت آیت الله حاج سید محمود ترابی مورخ شنیه ۲۶ابان ۹۷

صوت کامل درس خارج مبحث صلاه”  + دانلود

استاد حضرت آیت الله حاج سید محمود ترابی مورخ یک شنیه ۲۷  ابان ۹۷

صوت کامل درس خارج مبحث صلاه”  + دانلود

استاد حضرت آیت الله حاج سید محمود ترابی مورخ دو  شنیه ۲۸  ابان ۹۷

صوت کامل درس خارج مبحث صلاه”  + دانلود

استاد حضرت آیت الله حاج سید محمود ترابی مورخ سه  شنیه ۲۹ابان ۹۷

صوت کامل درس خارج مبحث صلاه”  + دانلود

استاد حضرت آیت الله حاج سید محمود ترابی مورخ چهار   شنیه ۳۰ ابان ۹۷

صوت کامل درس خارج مبحث صلاه”  + دانلود

استاد حضرت آیت الله حاج سید محمود ترابی مورخ دو شنیه ۵ اذر ماه  ۹۷

صوت کامل درس خارج مبحث صلاه”  + دانلود

استاد حضرت آیت الله حاج سید محمود ترابی مورخ سه شنیه ۶ اذر ماه  ۹۷

صوت کامل درس خارج مبحث صلاه”  + دانلود

استاد حضرت آیت الله حاج سید محمود ترابی مورخ ]چهار  شنیه ۷ اذر ماه  ۹۷

صوت کامل درس خارج مبحث صلاه”  + دانلود

استاد حضرت آیت الله حاج سید محمود ترابی مورخ ]  شنیه ۱۰ اذر ماه  ۹۷

صوت کامل درس خارج مبحث صلاه”  + دانلود

استاد حضرت آیت الله حاج سید محمود ترابی مورخ ]   یک شنیه ۱۱ اذر ماه  ۹۷

صوت کامل درس خارج مبحث صلاه”  + دانلود

استاد حضرت آیت الله حاج سید محمود ترابی مورخ دوشنیه ۱۲ اذر ماه  ۹۷

صوت کامل درس خارج مبحث صلاه”  + دانلود

استاد حضرت آیت الله حاج سید محمود ترابی مورخ سه شنیه ۱۳اذر ماه  ۹۷

صوت کامل درس خارج مبحث صلاه”  + دانلود

استاد حضرت آیت الله حاج سید محمود ترابی مورخ یک شنیه ۱۸اذر ماه  ۹۷

صوت کامل درس خارج مبحث صلاه”  + دانلود

استاد حضرت آیت الله حاج سید محمود ترابی مورخ یک شنیه ۱۹ آذرماه ماه  ۹۷